Pedagogisch beleid

Animatiehuis logo klein

Anders is uniek!

Inleiding

Dit is het pedagogisch beleidsplan van de onderneming ‘Animatiehuis’. Hierin beschrijven we hoe we het Animatiehuis vorm geven en wat we hierbij belangrijk vinden.
Volgens dit beleid hebben we het Animatiehuis opgericht. Als zich wijzigingen voordoen door nieuwe inzichten zullen we deze ook aanpassen in ons beleidsplan. Tevens worden deze wijzigingen ook besproken tijdens het teamoverleg welk elk kwartaal plaats vindt. Dit omdat het een continu proces is van het vormen tot een beleid welke geevalueerd, geactualiseerd en geimplenteerd is.

Dit beleidsplan zal inzicht geven in onze werkwijze en de visie die we nastreven met onze onderneming.

Als we in dit pedagogisch beleidsplan spreken over ouders, verwijzen we ook naar verzorgers.

Missie

Het Animatiehuis biedt buitenschoolse opvang aan om kinderen in de leeftijdscategorie van 4 t/m 12 jaar te vermaken en hun creatieve en sociale vaardigheden te bevorderen. De onderneming zal een laagdrempelige onderneming zijn, waar alle kinderen welkom zijn, ongeacht afkomst of beperking, met als doel om kinderen, maar ook ouders in de wijk, met elkaar te verbinden. Door creativiteit op de voorgrond van de onderneming te zetten, leren kinderen zichzelf en anderen waarderen ondanks, of misschien zelfs dankzij de verschillen die er zijn. Want: ‘anders is uniek!’

Daarnaast kan de onderneming ondersteuning bieden in de opvoeding, wanneer daar vragen over zijn, of extra begeleiding bieden aan kinderen met een beperking. De belangrijkste missie die de onderneming voor ogen heeft, is het opvangen en vermaken van kinderen, waarbij kinderen gestimuleerd worden om creatief te denken en samen te werken. Dit aan de hand van een goed gevuld programma, waarin ruimte is voor ontspanning waar nodig, maar waarbij ook zintuigen geprikkeld en gestimuleerd worden en de kinderen uitgedaagd worden tot creativiteit. Voorop staat dat het kind er plezier aan beleeft! Kinderen kunnen zich ook voor een enkele activiteit aanmelden zonder verdere verplichtingen. Ouders kunnen incidenteel hun kinderen laten deelnemen en wat tijd voor zichzelf nemen, zonder dat dit tot allerlei verplichtingen leidt. We willen vraaggericht te werk gaan en kunnen aanpassingen maken in onze werkwijze door ons aan te passen aan datgene waar behoefte aan is.

Emotionele veiligheid

Ieder kind wil graag gezien en geaccepteerd worden. Het is belangrijk dat gedrag en gevoelens serieus genomen worden. Gedrag komt vanuit een gevoel of vraag dat een kind heeft. Door te achterhalen waar bepaald gedrag vandaan komt, kan ingespeeld worden op de ‘vraag achter de vraag’. Dit kunnen we doen door in gesprek te gaan met het kind en door goed te observeren.

Individuele ontwikkeling is een belangrijk onderdeel van de visie van de onderneming. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden. Door dit te versterken, en uit te gaan van empowerment, vergroten we de eigen krachten van het kind. Door het individuele niveau als vertrekpunt te nemen, stimuleren we de creativiteit en de ontwikkeling op een positieve manier. Door kinderen te leren dat zij en anderen uniek zijn, ieder met zijn eigen kwaliteiten en talenten, bevorderen we de sociale ontwikkeling, waardoor eventuele ‘beperkingen’ minder zichtbaar en op de voorgrond zijn. De kinderen leren op een positieve manier naar zichzelf en elkaar te kijken en hun mogelijkheden te waarderen. We zullen activiteiten aanbieden die uitdagend zijn voor elk ontwikkelingsniveau. De kleinere kinderen hebben een andere rol in de activiteit dan de grotere kinderen. We zullen de activiteiten zo aanbieden dat kinderen van 4 tot 12 jaar er plezier aan kunnen beleven. Ieder kind aangepast op zijn niveau. Soms zullen de kinderen per ontwikkelingsniveau in groepjes verdeeld worden.

Binnen de onderneming zullen kinderen aangestuurd worden op respectvol gedrag, waarin fysiek en verbaal geweld niet toegestaan zijn. Hierbij willen we kinderen stimuleren om zelf te leren problemen met elkaar op te lossen. Dit doen we door bijvoorbeeld te vragen aan het kind wat hij of zij denkt dat de oplossing is, of door het kind te stimuleren in gesprek te gaan met het andere kind om zelf het probleem op te lossen. Hier blijven we dichtbij en helpen we waar nodig, maar niet te snel. Door kinderen op deze manier zelf een conflict op te laten lossen leren ze vaardigheden aan, die ze sterker maakt om toekomstige problemen zelf op te lossen.

Door het aanbieden van een stabiele opvangplek, waarin vraaggerichte en gestructureerde opvang geboden wordt, kunnen kinderen vertrouwd raken met de omgeving en de manier van werken. De kinderen die incidenteel komen, zullen we wat extra op hun gemak stellen door regelmatig even een gesprekje aan te gaan en te checken of het kind lekker in zijn/haar vel zit.

Bij de BSO maken we gebruik van twee BSO groepen (de Draken en de eigenWijzen) binnen de basisschool de Kameleon.  Deze groepen werken nauw met elkaar samen en worden nu  beschouwd als één BSO, de beide groepen werken dus met dezelfde werkwijze. De twee groepen draaien op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag. Dat betekent dat kinderen in de leeftijd van vier tot en met ongeveer zeven  jaar op de groep de Draken verblijven en de oudere kinderen van ongeveer zeven tot en met twaalf op de groep de eigenWijzen. Beide groepen zitten op de bovenverdieping en zijn naast elkaar gelegen. Zo waarborgen we de continuïteit van de stamgroepen.

Wanneer de groepen niet volgeboekt zijn, mogen er soms kinderen ruilen of aansluiten vanuit de andere groep, dit vinden kinderen soms leuk en ze vragen hier regelmatig om. Bij de groepsverdeling zullen we rekening houden met leeftijdsopbouw, vriendjes of andere redenen die bevorderlijk kunnen zijn voor de groepssamenstelling. We willen daarbij flexibel blijven en kinderen de mogelijkheid geven te switchen van de groepen wanneer dit bevorderlijk is voor het kind, voor bijvoorbeeld meer rust, of gewoon omdat een kind deze verandering leuk vindt, dit mag ook incidenteel plaatsvinden. Dit doen wij in overleg met het kind en met schriftelijke toestemming van de ouders. We zullen hierbij altijd letten op het welzijn van het kind. Wanneer blijkt dat een switch toch te spannend of niet fijn is voor een kind, zullen we zorgen dat hier een gepaste oplossing voor komt.

Tijdens vakanties en studiedagen worden de groepen samengevoegd. Dit in verband met de groepsgrootte. In de vakanties hebben wij vaak te maken met kleinere groepen en staan wij alleen. Hierdoor is het niet nodig om twee groepen te openen. Wanneer  de groep groot genoeg is om met twee of meer pm-ers te werken, splitsen wij de groepen wel op. Dit gebeurt natuurlijk aan de hand van beiden stamgroepen. 

We willen nieuwe kinderen laten wennen bij het Animatiehuis door ze extra in de gaten te houden. We observeren het nieuwe kind en checken hoe het zich voelt. Daarop zullen we dan anticiperen. Dus wanneer een kind even een extra aai over de bol nodig heeft ter bemoediging dan doen we dat, een ander kind wil juist een beetje met rust gelaten worden, zodat het de ruimte krijgt om de kat uit de boom te kijken en weer een ander heeft het nodig om er echt bij betrokken te worden en het gevoel te geven dat het welkom is. Wij kijken naar het kind en zullen het altijd op een positieve manier benaderen.
Als een kind het nodig heeft om eerst een (paar) keer te komen wennen voordat het echt start dan is dat mogelijk. Een ouder kan dit aanvragen en we zullen hier direct ruimte voor maken.
Voor ons blijft het observeren en aandacht hebben voor hoe spannend het is voor een kind de belangrijkste methode om een kind te helpen wennen in de groep.

Daarnaast kan het voorkomen dat een ouder in nood is en een andere opvang dag nodig heeft dan gebruikelijk is. Dit kan worden aangevraagd en besproken met de ouder en het team. Er word dan gekeken naar de aanwezigheidslijsten of dat dit voor de gevraagde dag past binnen de groep waar het desbetreffende kind op zit. Past het kind erbij volgens het kind-ratio dan is het kind van harte welkom. Mocht de groep al vol zitten dan houdt het helaas op en zal de ouder een andere oplossing moeten zoeken. We proberen wel altijd mee te denken natuurlijk! Tijdens de vakanties en studiedagen maken wij gebruik van samengevoegde groepen en wordt hier niet naar de stamgroep gekeken of het past, wanneer er om een andere dag gevraagd word.  Maar naar het rooster en aanwezigheidslijst of er voldoende pm-ers aanwezig zijn op de desbetreffende dag en hoeveelheid kinderen. Deze planningen worden altijd ruim van tevoren gemaakt met ruimte tot afzeggen en ruilen. Een bepaalde tijd van tevoren (meestal een week) staat dit vast en kan er niet meer geruild worden. Juist omdat dan de personeelsbezetting vaststaat voor de groep en of groepen. Dit hangt allemaal af van het aantal kinderen tijdens deze vakanties/studiedagen.

We werken aan een vertrouwensrelatie met de kinderen door elk kind bewust individuele aandacht te geven tijdens de activiteiten. We zullen altijd kinderen in de groep zoveel mogelijk observeren en aandacht geven waar nodig. Hierbij is te denken aan begeleiding bij de activiteit, maar ook zullen we in de gaten houden of een kind plezier heeft en zo niet, hier de oorzaak van achterhalen. We willen alle kinderen zien en ze geven wat ze nodig hebben en ze allemaal individueel aandacht geven. Als een kind lekker bezig is, dan zullen we een kind hier complimenten over geven en positieve aandacht geven. We willen zoveel mogelijk de nadruk leggen op al het positieve dat plaatsvindt in de groep. We willen graag dat kinderen elkaar ook complimentjes gaan geven door dit te stimuleren.

Daarnaast zullen de pedagogisch medewerkers betrouwbaar zijn door te doen wat ze zeggen en te zeggen wat ze doen. Hierdoor voelen kinderen zich veilig en weten ze waar ze aan toe zijn. We zullen consequent zijn in ons handelen. Hierdoor zijn we duidelijk en betrouwbaar. Daarnaast geven we zelf het goede voorbeeld: wat we graag willen dat zij leren, doen wij ook zo voor.

Persoonlijke en sociale competenties ontwikkelen

De aangeboden activiteiten binnen Animatiehuis zullen aangepast worden op het ontwikkelingsniveau van het kind. De activiteiten zullen als geheel ondersteunend zijn op de verschillende ontwikkelingsgebieden van het kind. Door rekening te houden met het individuele ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van een kind, kan gericht ingestoken worden op de individuele ontplooiing van een kind. Dit geldt voor zowel de creatieve ontwikkeling, als het aanleren van sociale vaardigheden.

We hebben kennis van de ontwikkelingsfasen die kinderen doorgaan en hoe we ze daarbij kunnen ondersteunen. We passen ons en onze activiteiten aan op de ontwikkelingsfase waarin een kind zich bevindt en proberen het uit te dagen een stapje verder te gaan, als het daar aan toe is. Daarnaast zullen we veel bezig gaan met het bekrachtigen van wat een kind al kan en veel complimenten geven aan kinderen. Elk kind ontwikkelt zich in een eigen tempo en zal zich op het ene gebied wat sneller en beter ontwikkelen dan op een ander gebied. Dat maakt ieder kind uniek en bijzonder.

Binnen Animatiehuis zullen diverse gedragsregels gelden waaronder:

 • Elkaar niet buitensluiten.
 • Niet pesten en/of discrimineren.
 • Rekening houden met elkaar.
 • Elkaar helpen wanneer dat binnen de mogelijkheden behoort.
 • Ieder wacht op zijn/haar beurt wanneer dit nodig is. Gediplomeerde pedagogisch begeleiders, stagiaires en vrijwilligers binnen de organisatie zullen hierin een voorbeeldfunctie hebben en de regels uit leggen wanneer dat nodig is. Hierbij wordt wederom de nadruk gelegd op datgene wat wel goed gaat en wordt er gebruik gemaakt van een krachtgerichte benadering.

Door in te steken op het verhogen van de bestaande groepscohesie, wordt het samenzijn met anderen gestimuleerd. Hierin staat acceptatie van anderen door het zien van mogelijkheden en talenten van anderen centraal. Hierdoor leren ze om op een sociale manier met elkaar om te gaan en meer te zien dan beperkingen en dingen die ‘anders’ zijn. Door kinderen actief met elkaar te verbinden, leren ze samenwerken en er voor elkaar te zijn wanneer dit nodig is. Ook kunnen ze leren om mogelijkheden te zien en anderen te waarderen om hetgeen ze kunnen.

Door ruimte over te laten voor eigen invulling, wordt de creativiteit van het kind gestimuleerd en leert het kennis maken met het behoud van eigen regie en verantwoordelijkheid.

We zullen middagen zonder programma organiseren. We zorgen dan dat we veel materiaal tot ons beschikking hebben en we laten de kinderen bedenken wat we die middag gaan doen. Hierdoor leren ze overleggen, creatief nadenken en samenwerken. We bieden hierbij alleen ondersteuning door vragen te stellen en laten ze dan helemaal hun gang gaan. We denken dat dit zeer leerzame en creatieve resultaten zal hebben.

We werken op de donderdagen met een vaste themaprojecten, voor beide groepen. Dit gebeurt met moeilijkheidsgraad aangepast aan de leeftijden. Dit zijn langdurige thema’s met verschillende activiteiten en soms ook langer lopende activiteiten. Dan zullen de kinderen meerdere weken nodig hebben om dit bijvoorbeeld af te maken. We hebben bewust voor één vaste dag gekozen, dit omdat er dan steeds dezelfde kinderen aanwezig zijn. Dit maakt het voor de kinderen ook overzichtelijk en fijner om hieraan te werken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan houtbewerking, mozaïeken, papier maché etc. 

Door het kind zoveel mogelijk zelf te laten doen, wordt het zelfvertrouwen bevorderd. Wanneer het zelf niet lukt, zal in eerste instantie gekeken worden of een ander kind hierbij kan helpen. Hierdoor wordt ingespeeld op het samenwerken en het vergroten van de zelfredzaamheid. Tevens wordt er een appel gedaan op het probleemoplossend vermogen van het kind zelf met als doel: eigen succeservaringen opdoen en leren vertrouwen op zichzelf. Het is daarbij van belang dat een kind aan kan geven wat zijn behoefte is. De pedagogisch begeleider is hier ondersteunend in.

Animatiehuis wil naast het creatieve knutselwerk ook veel gaan doen met theater, dans en muziek. Hierbij leren kinderen zich op sociaal en emotioneel gebied beter te bewegen, met als ultiem doel: meer zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. Daarnaast kunnen ook de wetenschappertjes hun creativiteit kwijt bij onze proefjesmiddagen of uitvindersactiviteiten.

De overdracht van waarden en normen

Het beleid van de onderneming richt zich op afgestemde waarden en normen binnen Animatiehuis, tussen de pedagogisch begeleiders en de ouders van het kind. Hier willen we ouders bij betrekken middels een ouderraad, kennismakingsgesprekken en eventuele ouderbijeenkomsten.

We vinden het belangrijk dat kinderen elkaar respecteren en hierbij ook bepaalde gedragsnormen hanteren. We stimuleren dit door het goede voorbeeld te geven, kinderen te corrigeren en na te laten denken over normen en waarden en er samen over in gesprek te gaan. Door niet alleen te corrigeren, maar een kind te laten nadenken over waarom bepaalde normen belangrijk zijn om na te leven, zal een kind een volgende keer eerder nadenken voor het handelt in een soortgelijke situatie. Ook leert het kind een eigen mening te vormen.

Belangrijke normen en waarden die voor Animatiehuis gelden zijn:

 • Niet pesten en/of discrimineren
 • Elkaar niet buitensluiten
 • Rekening houden met elkaar
 • Elkaar helpen wanneer dat binnen de mogelijkheden behoort
 • Ieder wacht op zijn/haar beurt
 • Niet schelden
 • Respect voor elkaar opbrengen.

Er zal aandacht besteed worden aan verjaardagen van kinderen en feestdagen. We vinden het belangrijk dat de verschillende culturen aandacht voor elkaar hebben, dus bij aanwezigheid van bijvoorbeeld kinderen met een Islamitische achtergrond besteden we ook aandacht aan deze religieuze feestdagen. Hierdoor leren kinderen van elkaars cultuur. We zullen ouders betrekken bij het praten over waarden en normen. We onderzoeken wat ouders belangrijk vinden in de opvoeding en kijken of dit een aanvulling kan zijn voor onze onderneming. Waarden en normen mogen bespreekbaar blijven en zijn constant in ontwikkeling. We betrekken hierbij graag de visie van ouders. Hierbij blijven acceptatie en gelijkheid voor ons wel op nummer één staan: hier staat Animatiehuis voor.

Werkwijze

Animatiehuis hanteert dagelijks een activiteitenprogramma welke wij aanbieden aan de kinderen. De kinderen zijn niet hier  toe verplicht om aan deel te nemen. Bij ons op de BSO moet niets maar mag het! Daarnaast hebben we kinderen die structureel komen bij Animatiehuis. Zij hebben voorrang op kinderen die zich incidenteel aan willen melden. We hebben stagiaires  die met een groepje kinderen iets afwijkend van het programma kunnen gaan doen. We zorgen dat de kinderen die vaker aanwezig zijn ook voldoende buiten kunnen spelen en rustmomenten hebben tussen de activiteiten door.

Animatiehuis organiseert activiteiten na schooltjd op studiedagen en in de vakanties. Hierbij doen we zorgvuldig risico-inventarisatie, zorgen we voor voldoende rustmomenten en is creativiteit ons speerpunt. Er valt te denken aan knutselactiviteiten in vele vormen, maar ook spel, koken, dans, theater en muziek. We willen zoveel mogelijk rekening houden met de verschillende leeftijden door de activiteit zo in te delen dat alle leeftijden er plezier aan kunnen beleven. Ook gaan we regelmatig met kinderen in gesprek over wat ze zelf graag op ons programma zouden willen zien staan.

Op vaste tijden lassen we rust, buitenspelen en eetmomenten in. Dit om wel een vaste dagstructuur te handhaven, naast de vaak veranderende activiteiten. We zorgen ook voor voldoende speelmateriaal op de groep waarmee kinderen zich juist even kunnen terug trekken, zoals lego, K’nex, etc.

Onze kinderen mogen zelfstandig vanaf 7 jaar op het schoolplein spelen.
Hierbij vragen wij aan de ouders om eenmalig schriftelijk toestemming geven dat hun kind zelfstandig mag buitenspelen op het schoolplein. Het contract wordt met het betreffende kind besproken en ook door het kind ondertekend. Het contract wordt ontbonden wanneer een kind zich niet zelfstandig gedraagt en op het schoolplein dingen doet die niet horen of wanneer het kind zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.
De kinderen spelen buiten op het schoolplein van de basischool de Kameleon. Er is dan niet voortdurend toezicht bij het buitenspelen op het schoolplein. Uiteraard loopt de pm-er regelmatig naar buiten om te kijken hoe het daar gaat. Daarnaast mogen sommige kinderen buitenspelen in de voetbalkooi, waar de kinderen mogen voetballen. Wij hebben vanuit de bso toezicht op deze kinderen en kunnen hen ten alle tijden naar binnen roepen. Ook hier geld een buitenspeelcontract voor.

Zo wordt voorkomen dat alle kinderen tegelijk binnen of buiten moeten zijn en leren de kinderen om zelf hun kleine conflictjes op te lossen en hulp te halen indien nodig en ontwikkelen de kinderen hun morele kompas. Daarnaast vinden ze het ook fijn om zonder leiding buiten te spelen en hun eigen fantasie op de loop te laten gaan!

We hebben op beide groepen een aparte hoek waar we een lekkere bank staat, speelgoed, boekjes ed. Kinderen kunnen daar naartoe gaan als ze behoefte hebben aan een rustmomentje of gewoon lekker willen spelen. Als ze geen zin meer hebben in de activiteit kunnen ze daar altijd terecht. Ze hebben tenslotte al een drukke schooldag achter de rug, er moet ruimte zijn om tot rust te komen.

Op de groepen binnen de Kameleon is wat meer ruimte voor als de kinderen meer rust willen.  Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de hal/aula of een klaslokaal. Als kinderen dan even rust nodig hebben kunnen ze zich in de hal/aula of klaslokaal terug trekken met een boekje of wat speelgoed. Ook kunnen ze hier rustig hun huiswerk gaan maken.

Om betrokkenheid van ouders te stimuleren en elkaar te leren kennen organiseren wij ieder halfjaar een leuke bijeenkomst waarbij we gezamenlijk lekker eten en drinken. Alle ouders en kinderen zijn hierbij uitgenodigd. Dit is altijd een erg gezellige samenkomst.

Mentor

Alle kinderen krijgen een mentor toegewezen. De ouders krijgen tijdens hun intake te horen wie hun mentor van hun kind(eren) wordt. Zodat de ouders ook weten bij wie ze voor bepaalde hulpvragen moeten zijn. Daarnaast is het belangrijk dat het kind zelf ook weet wie zijn/haar mentor is. Dit word tijdens de eerste middag dat het kind bij de BSO start verteld en uitgelegd wat dit inhoudt voor hem/haar. Natuurlijk mag het kind ook altijd bij iemand anders van het team zijn zorgen kwijt, maar wetende dat er iemand rond loopt die er voor hem/haar altijd klaar staat, naast zijn/haar eigen mentor.

Een mentor is een vast aanspreekpunt waar ouders terecht kunnen om te praten over de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Kinderen en ook ouders kunnen bij alle pedagogisch medewerkers terecht, maar dit wordt ook teruggekoppeld naar de mentor, deze neemt hier de regie over. De mentor is werkzaam op de groep en observeert de ontwikkeling en het welbevinden van het kind. Jaarlijks houdt de mentor een gesprekje met de ouder(s) van het kind om de ontwikkeling en het welbevinden te bespreken. Bij opvallende zaken rondom ontwikkeling of problemen die worden gesignaleerd wordt dit natuurlijk eerder besproken met ouders. Wanneer nodig kunnen wij ouders adviseren contact op te nemen met passende instanties. De mentor kan met ouders mee denken en kijken op de sociale kaart welke instanties verdere ondersteuning zouden kunnen bieden.

Wanneer er in de ontwikkeling of in het welbevinden van het kind problemen worden geconstateerd/ gesignaliseerd waar wij als mentor ons zorgen over maken, zullen wij in gesprek gaan met de ouders/verzorgers. Voordat wij in gesprek gaan met de ouders zullen we eerst met school en of onze spilpartner Korein in gesprek gaan. Dit om eventueel erachter te komen of wij onze zorgen alleen zien bij de BSO of dat dit ook bekend is op school in de klas of al eerder gezien is bij Korein bij de dagopvang.  (als het kind ook bij Korein heeft gezeten) Natuurlijk zorgen we zelf ook voor voldoende informatie wat we tijdens ons gesprek met de ouders kunnen aantonen. Denk hierbij aan observaties, reacties van andere kinderen etc. Samen met de ouders bespreken we het onderwerp en gaan we samen kijken voor oplossingen. Dit kan soms zijn door afspraken met elkaar en het kind op de groep. Maar soms kan het ook zijn dat we andere hulp in moeten schakelen.  Deze andere hulp kan dan via verschillende kanalen ingezet worden, denk hierbij aan:

 • Wij Eindhoven
 • Veilig Thuis
 • GGD
 • Huisarts
 • Ondersteuner op school (vertrouwenspersoon)
 • Eindhoven ambulant- Youz

En zo kan er naar de vraag van de ouders gekeken worden naar wat er het beste past bij de hulpvraag. En hierbij de juiste instantie bij te zoeken en vervolgens hulp aan te vragen. Natuurlijk zijn wij er om de ouders hierbij te helpen en door te verwijzen als dit nodig mocht zijn!

Praktische regelingen

Maximale omvang en leeftijdsopbouw van de stamgroepen

Animatiehuis biedt animatie aan kinderen van 4 tot 12 jaar. Dit houdt in dat er diversiteit is in de leeftijdsopbouw van de groep. De kinderen worden begeleid en opgevangen door gediplomeerde pedagogisch begeleiders met ervaring en kennis op het gebied van kinderen. We starten met twee stamgroepen, die de ene dag anders zijn dan de andere dag, maar waarbij het maximaal aantal kinderen per leidster volgens de normen van de GGD wordt aangehouden.
Wanneer een kind na een vakantie start met de basisschool maar nog geen 4 geworden is, kan het alvast deelnemen aan onze BSO. Een kind kan dan alvast wennen aan de BSO en wanneer het dan daadwerkelijk start op school, wat natuurlijk enorm spannend is, is de BSO in ieder geval al niet meer zo nieuw en spannend. Dit is wel een uitzondering die we alleen maken wanneer we denken dat het ten gunste is van het kind. In principe geldt de afspraak dat we opvang bieden voor kinderen vanaf 4 jaar.

De maximale omvang per groep is maximaal 20 kinderen en de maximale omvang van Animatiehuis binnen de Kameleon is 40 kinderen, hierbij is minimaal 1 beroepskracht per 11 aanwezige kinderen van 4 tot 12 jaar. Wanneer wij een kind van 3 jaar aanwezig hebben op onze BSO locatie zullen wij de omvang van de groep aanpassen. We hanteren dan 1 beroepskracht op 8 kinderen in plaats van 1 op 11.

Het is toegestaan per dag gedurende maximaal drie uur af te wijken van de pedagogische begeleider/kind ratio. Wij hebben ervoor gekozen om deze uren in te zetten wanneer wij kinderen van andere scholen op gaan halen. Dit betekent dat er tussen deze tijd minder pedagiosche leidsters op de groep aanwezig zijn.  Een voorwaarde is dat  minimaal de helft van het op grond van de beroepskracht kind-ratio vereiste aantal medewerkers wordt ingezet.  Tijdens deze uren wijken we af van de pedagogisch begeleider/kind ratio. Wij hebben op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen kwart voor 3 en kwart over 3, de tijd hiervoor ingezet om kinderen op te halen van scholen omdat deze kinderen dan de genoemde tijden uit zijn.  Op woensdagen zetten we deze tijd in tussen 12:30 en 13:00.

Tijdens sommige verschillende studiedagen van de scholen, zetten we deze uren in voor maximaal een half uur, en wijken dan van het kind-ratio beleid af. Dit komt doordat we soms kinderen hebben die geen gezamenlijke studie of vrije dag hebben. Verder kan het voorkomen dat op vakantiedagen, wanneer we hele dagen werken, mensen soms pauze nemen tussendoor. Dit zal tussen 10:00 en 11:00 zijn of tussen 14:00 en 15:00.  We nemen dan onze rustmomenten tijdens een rustig moment aan tafel, wanneer de kinderen  zelfstandig aan het spelen zijn. We vertellen dan ook aan de kinderen dat we even een momentje tot rust pakken om hun hierna weer te komen helpen met hun eventuele hulpvraag en/of activiteit. We zitten dan aan de tafel met ons gezicht naar de kinderen toe en kijken wat ze aan het doen zijn om ze zo in de gaten te houden. Tenzij er directe hulp nodig is natuurlijk, dan komen we meteen helpen. Ook tijdens de boterham en fruit momenten gaan we even bij de kinderen zitten en nemen we even de tijd om te kletsen en wat rust te nemen. Vaak komen er op zo’n dag bepaalde momenten voor waar je je rust kunt pakken en tevens de kinderen in de gaten kunt houden, doordat je aan de tafel zit en naar hen kijkt. We hebben ervoor gekozen om niet van de groepen af  te gaan tijdens de pauzes  omdat we deze momenten kunnen nemen op de groep zelf.

Tijdens deze momenten dat er bepaalde pm-ers afwezig zijn om kinderen van andere scholen op te halen, zijn er altijd twee vaste begeleiders aanwezig op de groepen en daarnaast vaak ook stagiaires. De kinderen die binnen de school zitten zullen altijd met een vaste pm-er worden opgehaald en er staat altijd een vast gezicht op de groep zelf om deze kinderen te ontvangen. Dit geldt ook voor studiedagen, dan is er altijd een vaste pm-er aanwezig. Daarnaast afhankelijk van de groepsgrootte kunnen dit ook meerdere vaste pm-ers zijn.

Verder gelden de volgende voorwaarden:

 • Tijdens pauzes moet minstens de helft van het benodigde aantal pedagogisch begeleiders aanwezig zijn.
 • Altijd dient er minstens één pedagogisch begeleider plus een achterwacht aanwezig te zijn, wanneer de groepsgroote klein is.

Bij welke (spel)activiteiten kinderen hun stamgroep verlaten

In principe hebben we twee stamgroepen. Het zou kunnen zijn als de groep groot is, dat we een verdeling maken waarbij we rekening houden met wat de kinderen graag willen. Zo voorkomen we dat het rommelig en onoverzichtelijk wordt. Het zou kunnen dat een groepje kinderen met een pedagogisch begeleider iets anders gaat doen dan de geplande activiteit, omdat die behoefte er is. We willen flexibel zijn naar kinderen om het ze zoveel mogelijk naar de zin te maken. Hoewel we een leuk programma hebben, kan het toch zijn dat kinderen een drukke schooldag hadden en een activiteit soms teveel is. We willen dan wel ruimte kunnen maken voor deze kinderen om af te wijken van het activiteitenprogramma. Hiervoor zullen ze soms de stamgroep verlaten.

Hoe de pedagogisch begeleiders bij hun werkzaamheden met kinderen worden ondersteund door andere volwassenen

We willen naast onze pedagogisch begeleiders ook stagiaires en vrijwilligers aannemen. Dit omdat ze een positieve bijdrage kunnen leveren aan de onderneming, ze kunnen helpen in het verdelen van de aandacht onder de kinderen en ondersteunen waar nodig. Inmiddels maken  we nog geen gebruik van vrijwilligers. Mocht dit in de toekomst gebeuren dan wij zien dit als een positieve bijdrage voor Animatiehuis.

Daarnaast hebben we een ouderraad die inspraak heeft over de gang van zaken. Ook is het belangrijk dat er ruimte is voor feedback van ouders naar pedagogisch begeleiders, maar ook collega’s onderling. Zo kunnen we als onderneming groeien, leren en verbeteren.

Pedagogisch beleidsmedewerker
We hebben twee pedagogisch beleidsmedewerkers aangesteld om de kwaliteit van onze pedagogisch medewerkers te waarborgen. Shanti Ganpat en Amy Yalcin hebben deze rol op zich genomen. Zij zijn beiden HBO SPH geschoold en heeft ervaring met coachen en begeleiden. Al onze medewerkers worden jaarlijks een middag geobserveerd door Shanti Ganpat en  Amy Yalcin. Deze taken verdelen zij onderling,  en daarna zal er een coachingsgesprek plaatsvinden. Pedagogisch medewerkers die wat meer coaching nodig hebben zullen wat vaker gecoacht worden. De pedagogisch beleidsmedewerkers onderhouden ook het pedagogisch beleidsplan en dragen er zorg voor dat deze wordt nageleefd zoals opgesteld.

Algemene basishouding zoals omschreven in de beroepscode

 1. De pedagogisch begeleider verzorgt en begeleidt het kind met respect zonder onderscheid te maken in levensbeschouwing, waarden, normen en gewoonten van het kind (ouders, verzorgers)
 2. De pedagogisch begeleider houdt vertrouwelijke informatie geheim die zij tijdens de uitoefening van haar beroep krijgt (privacy regelement).
 3. De pedagogisch begeleider oefent haar beroep op basis van deskundigheid uit; de pedagogisch begeleider kent de grenzen van haar beroep.
 4. De pedagogisch begeleider werkt mee aan de ontwikkeling en waardering van het beroep, en aan haar eigen professionalisering in relatie tot relevante maatschappelijke ontwikkelingen (zo nodig past zij haar beroepsuitoefening hierop aan).
 5. De pedagogisch begeleider is verantwoordelijk voor haar eigen beroepsmatig handelen; ze is bereid daarover verantwoordelijkheid af te leggen.
 6. De pedagogisch begeleider gedraagt zich zodanig dat het aanzien en het vertrouwen in het beroep behouden blijft.

Hoe de achterwacht geregeld is wanneer er maar één pedagogisch begeleider bij Animatiehuis aanwezig is

Een achterwacht is een volwassen persoon die de pedagogisch begeleider bij calamiteiten kan ondersteunen. We zorgen dat er te allen tijde iemand beschikbaar is om meteen te komen als er maar één pedagogisch begeleider aanwezig is. Deze persoon moet in de buurt van de onderneming zijn en snel ter plaatse kunnen komen.

Er hangt ook een a-4tje op de beide groepen waar op staat wat te doen als een leidster alleen staat en deze valt of wat dan ook! De oudere kinderen en anderen weten dan wat te doen, (doordat dit ook met hun besproken is en regelmatig herhaald wordt). De kinderen weten ook natuurlijk waar dit hangt op beide groepen.

De taken die stagiaires bij onze BSO uit kunnen voeren en hoe wij ze daarbij begeleiden

De stagiaires die bij ons stage lopen zijn halen soms kinderen uit school of zijn achterwacht wanneer iemand alleen op een BSO groep staat.  Al onze stagiaires zijn ingeschreven en gekoppeld in het personenregister. Stagiaires zijn bij ons altijd boventallig. Op dit moment hebben we stagiaires van de MBO. Deze staan voor een jaar bij ons op de groepen. Daarnaast hebben we momenteel een BBL-er op de groep en zij is voor ongeveer drie jaar aanwezig bij ons. En afhankelijk van haar vordering kan zij meer groeien en andere taken krijgen dan de “gewone”stagiaires.  De afspraak die we met stagiaires  maken is dat ze geen eigen verantwoordelijkheid voor de kinderen mogen hebben en geen beslissingen mogen nemen. Ze mogen dus bijvoorbeeld de groep geen straat laten oversteken zonder onze toestemming of weg gaan met de kinderen, zonder dat we daar afspraken over gemaakt hebben. Stagiaires mogen activiteiten met kinderen doen, maar dit is altijd onder toeziend oog en met toestemming van een pedagogisch medewerker. Wanneer we bekend zijn met een stagiaire kan het wel zijn dat we deze wat meer vrijheid en verantwoordelijkheid toekennen, bijvoorbeeld met een paar kinderen vast naar buiten of iets dergelijks.
De stagiaires die we hebben worden begeleid en gecoached door Amy en Shanti. Dit houdt in dat ze geobserveerd en gecoacht worden waar nodig, naast de ingeplande evaluatiegesprekken.

Klachtenregeling:

Wanneer u als ouder een klacht heeft over het Animatiehuis of een medewerker bij het Animatiehuis kunt u een klacht indienen.

Een klacht dient u schriftelijk bij ons in te dienen. Deze wordt altijd serieus in behandeling genomen en grondig onderzocht. Wij houden u als ouder hierbij op de hoogte van dit proces.

Binnen uiterlijk zes weken ontvangt u van ons een schriftelijk oordeel met redenen over de klacht met eventuele maatregelen die worden gerealiseerd binnen een concreet termijn.

Naar dit mailadres kunt u ook altijd mailen indien u een onderwerp liever niet met de eigenaar of een van de medewerkers wil bespreken: oudercommissie@animatiehuis.com

Ook is het Animatiehuis lid van de geschillencommissie, hier kunt u ook altijd terecht voor klachten en geschillen met Animatiehuis. Hun website is: https://www.degeschillencommissie.nl/

Tot slot:

Het plan is voor het laatst herzien en gewijzigd door Amy en Shanti 22 februari  2024