Beleidsplan veiligheid en gezondheid Animatiehuis

Inleiding/ algemene informatie

Dit is het beleidsplan veiligheid en gezondheid van Animatiehuis locatie de Draken en de eigenWijzen.Dit beleidsplan veiligheid en gezondheid geldt voor de twee groepen die binnen de locatie gevestigd zijn. Deze twee groepen heten de Draken (beneden) en de eigenWijzen (boven). Deze is opgesteld naar aanleiding van de Wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Met als doel de kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico’s met ernstige gevolgen en daarnaast leren omgaan met kleine risico’s.

Dit beleidsplan is geldig vanaf 1 januari 2021 en zal jaarlijks worden herzien. Om tot dit beleidsplan te komen zijn de risicopunten van de risicomonitor kritisch doorlopen en besproken. Indien noodzakelijk zijn er maatregelen opgesteld voor verbetering. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zullen we het beleid uitvoerig met onze medewerkers doornemen en dat regelmatig herhalen. Medewerkers hebben meldplicht wanneer ze risicovolle situaties signaleren of er zich incidenten, of ongelukken voordoen. We zullen dan direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Daarnaast hebben we protocollen gemaakt waarin de risico’s en maatregelen uitvoerig staan beschreven en uitgewerkt. Deze zijn ook te vinden op onze website.

Missie en visie

Vanuit Animatiehuis is de overtuiging dat het belangrijk is om kinderen ruimte te geven om creatief bezig te zijn. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van een eigen creatieve, zelfverzekerde persoonlijkheid. Hierbij zijn er een paar punten die belangrijk zijn. We willen een eigen stijl van een kind stimuleren en deze niet met die van andere kinderen vergelijken. Zo leert een kind dat wat hij maakt mooi is, omdat het uniek is; niet omdat het past in de verwachtingen van de maatschappij. Daarnaast vinden we het belangrijk om kinderen serieus te nemen. Elk kind heeft zijn eigen mogelijkheden op zijn eigen ontwikkelingsniveau. Die mogelijkheden willen we (laten) zien en benadrukken. Ook willen we dat kinderen de creativiteit in andere kinderen leren zien en waarderen. “Anders is uniek.” Dit is de boodschap die we aan kinderen, maar ook ouders, willen meegeven. Welke cultuur, beperking of ontwikkelingsfase je ook beleeft, je bent uniek en dus mooi.

Animatiehuis gaat uit van de gedachte dat kinderen baat hebben bij een plaats waar ze samen kunnen komen om doelgericht bezig te zijn met (creatieve) activiteiten, zonder dat dit per se afhangt van lidmaatschap, of vast terugkerende financiële verplichtingen. Wij denken dat het goed is om verschillende culturen, leeftijden en beperkingen samen te laten deelnemen waardoor ze elkaar zullen leren kennen en elkaar leren helpen. We kunnen ze, onder begeleiding, de verschillen leren accepteren.

Daarbij zijn we voor ouders een toegankelijke onderneming, waar ze hun kinderen kunnen brengen voor een fijne tijd, maar ook vragen over de opvoeding kunnen stellen en waar ouders elkaar kunnen ontmoeten. Dit stimuleren we door minimaal jaarlijks bijeenkomsten te organiseren waarbij ook ouders uitgenodigd worden.

Missie op veiligheid en gezondheid:

Wij vangen kinderen op in een veilige en gezonde buitenschoolse opvang. Dit doen we door:

– kinderen af te schermen van grote risico’s
– kinderen te leren omgaan met kleinere risico’s
– kinderen uit te dagen en te prikkelen in hun ontwikkeling
– medewerkers te betrekken bij ons beleid.

Doel met betrekking tot veiligheid en gezondheid
Vanuit de wet Innovatie Kwaliteit Kinderopvang hebben we beleid ten aanzien van Veiligheid en Gezondheid opgesteld waar alle medewerkers zich verantwoordelijk voor voelen. Dit alles met als doel, een veilige en gezonde omgeving te creëren waar kinderen onbezorgd kunnen spelen en zich optimaal kunnen ontwikkelen.
De belangrijkste aandachtspunten binnen het beleid zijn:
1) We zijn bewust van mogelijke risico’s;
2) We voeren goed beleid op grote risico’s;
3) We gaan het gesprek aan met elkaar en mogelijk met de externe betrokkenen.
Van alle medewerkers wordt verwacht dat ze alert en accuraat zijn. Ze moeten mogelijke risico’s herkennen en per situatie goed kunnen inschatten wat er van ze gevraagd wordt om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te kunnen waarborgen.

Grote Risico’s

Risico’s met grote gevolgen voor de fysieke veiligheid

Vallen van grote hoogte

Een kind kan altijd ergens op klimmen en daar vanaf vallen hetzij van een tafel of een glijbaan. Soms zijn kinderen zo snel dat je er niet op tijd bij kunt zijn. Kinderen zullen altijd blijven experimenteren met het klimmen op dingen die niet mogen. We moeten bijvoorbeeld het hek van de voetbalkooi en de doelen daar goed in de gaten houden. Daar willen ze graag toch stiekem opklimmen, al hebben we daar zeer duidelijke regels over. In veel gevallen weten de kinderen wat wel en niet mag en dat wordt ook altijd benadrukt. We proberen kinderen d.m.v. herhaling te leren waar ze wel en niet op mogen klimmen. Het kan bijvoorbeeld ook voorkomen dat een kind netjes via het trapje de glijbaan op klimt en ondanks dat er een leidster vlak in de buurt is, er toch afvalt en misschien een arm breekt. Dit is uiteraard heel vervelend voor het kind maar dit zijn wel risico`s die wij aanvaarden. Leren van je eigen fouten met vallen en opstaan. Natuurlijk wel altijd met het oplettend oog van begeleiding.


Genomen maatregelen zijn:
– Protocol veiligheid, hierin staat vermeld wat onze werkwijze hierin is.
Deze risico`s aanvaard Animatiehuis tot op zekere hoogte en zijn niet te vermijden. We houden de kinderen goed in de gaten en als we zien dat een kind iets moeilijk vindt zullen we erbij gaan staan om eventueel hulp aan te bieden. De pm’ers zullen met een scherp oog blijven kijken wat aanvaardbaar is en wat riskant is. Dit is uiteraard ook afhankelijk van leeftijd en kennis/ervaring van het kind zel

– Er zijn groepsregels voor kinderen, deze worden regelmatig benoemd in de groep. Kinderen worden gecorrigeerd op punten die een gevaar kunnen vormen. (Denk hierbij bijvoorbeeld staan op een bank) Kinderen mogen bij Animatiehuis niet niet op de bank of tafels o.i.d. staan. Natuurlijk wordt dit regelmatig uitgeprobeerd en grijpen de pm’ers in waar dat noodzakelijk is.


Verstikking

Verstikking van een kind is een groot risico. Het kan zijn dat een kind verstikking heeft door voedsel maar het kan ook zijn dat een kind verstikking heeft door speelgoed of iets anders dat een kind in zijn mond gestoken heeft.

Genomen maatregelen zijn:

– In het geval, van verstikking door voedsel en of andere materialen zijn de leidsters opgeleid om te handelen. Mocht een kind bijvoorbeeld niet meer ademen door verstikking dan weten de leidsters hoe te handelen. Allen hebben BHV en een kinder-EHBO diploma.

– Daarnaast hebben we duidelijke afspraken: Geen speelgoed in de mond stoppen en zittend eten.


Vergiftiging

Het geval van vergiftiging is nooit uitgesloten omdat we wel werken volgens regels en protocollen maar we blijven uiteindelijk mensen die ook fouten of vergissingen maken. Daarbij zijn we ook afhankelijk van ouders die ons pand betreden. Een vergiftiging kunnen kinderen overal oplopen. Je weet maar nooit of ze ergens iets vinden wat bijvoorbeeld lijkt op snoepjes maar iets giftig’s blijkt te zijn.

Genomen maatregelen zijn:

– In het hygiëne veiligheid en gezondheid protocol staat vermeld dat alle schoonmaakmiddelen hoog weg geborgen worden, buiten bereik van kinderen.

– Buiten zijn er geen giftige planten, voor het buiten spelen wordt de buitenplaats gecontroleerd op zwerfvuil en andere rommel. Dit staat beschreven protocol veiligheid.

– In de huisregels staat beschreven dat personeel hun tassen bij zich houden en veilig opbergen buiten het bereik van kinderen.

– Alertheid van het personeel. Zij dienen te letten op anderen die het pand betreden, dat zij geen tassen open laten liggen in het bereik van kinderen.

Verbranding

Verbranding kan gebeuren door verschillende oorzaken. Ten eerste verbranding door de zon en door vuur. Ook kan een kind zich verbranden door hete dranken of heet water over zich heen te krijgen.

Genomen maatregelen zijn:

– We smeren kinderen in op warme dagen met hoge beschermingsfactor.
– Hete dranken moeten buiten direct bereik van kinderen gezet worden. Kinderen die thee drinken krijgen daar koud water bij.

– Alle kranen zijn zo afgesteld dat het water niet warmer kan worden dan 50 graden.
– Iedereen haalt een certificaat voor BHV en kinder EHBO zodat we weten hoe te handelen bij verbranding.

– We hebben een blusdeken en blussers om brand en verbranding snel in te perken, daarnaast hebben we een ontruimingsplan om het pand snel en veilig te ontruimen bij grotere brand.

  • Pm-ers en stagiaires en evt. vrijwilligers zetten hun hete dranken hoog zodat de kinderen dit niet over zich heen kunnen krijgen, of kunnen pakken.

Verdrinking:

Genomen maateregelen zijn:
We gaan wel eens zwemmen met kinderen, dan hebben we duidelijke afspraken:

  • Kinderen zonder zwemdiploma houden we ten alle tijden in het oog, ze mogen niet zonder een PM’er alleen gaan zwemmen. Ze moeten zwembandjes of een zwemvest om om.
  • PM’ers moeten de kinderen in de gaten houden en in dieper water mee het water in gaan. In dieper water kan 1 PM’er maximaal 2 kinderen zonder zwemdiploma in het oog houden, anders moet de PM’er de kinderen alleen in ondiep water laten of er moet een tweede PM’er bij zijn.
  • Verder zijn we bij activiteiten rondom water extra voorzichtig. PM’s schatten risico’s goed in en letten vooral extra goed op met kinderen zonder zwemdiploma’s.


Sociale veiligheid

Ten aanzien van veiligheid hebben we de volgende risico’s gedefinieerd als grote risico`s
1- Grensoverschrijdend gedrag
2- Kindermishandeling
3- Vermissing

Genomen maatregelen zijn:

1- ten aanzien van grensoverschrijdend gedrag hebben we een protocol gemaakt met bijbehorende gedrags(code)regels.

2- We werken op de groepen volgens het protocol kindermishandeling en het protocol signalering en bijbehorende signalen lijst. Ook werken we volgens de wettelijk verplichte meldcode kindermishandeling. Onze aandacht functionaris is Amy Yalcin. Bij signalering van kindermishandeling zullen we acuut een gesprek inplannen met de mentor en naaste collega’s van het betreffende kind en zullen onze bevindingen delen. Van hieruit gaan we zo nodig verder met een actieplan in overleg met onze aandacht functionarissen. Ook dit onderwerp wordt elke keer besproken tijdens de teamoverleggen welke elk kwartaal plaats vinden.

Op de groep staan betrouwbare PM’ers. Wanneer er een vermoeden is van kindermishandeling zullen we dit meteen tot op de bodem uit gaan zoeken en wanneer het vermoeden bevestigd wordt zal een PM’er op non-actief worden gesteld.

3- Bij vermissing handelen we volgens ons protocol vermissing. We proberen de gevaren van een vermissing preventief te voorkomen door duidelijke afspraken te maken met de kinderen wanneer we een uitstapje maken. We hebben een protocol uitstapjes waarin deze afspraken beschreven staan.

Gezondheid

– In de algemene voorwaarden staat beschreven hoe we omgaan met zieke kinderen en wanneer ze wel of niet naar Animatiehuis kunnen komen en wanneer kinderen opgehaald dienen te worden.

– Besmettingsgevaar. Kinderen blijven kinderen ze knuffelen spelen en stoeien met elkaar. Hierdoor is besmettingsgevaar niet te voorkomen. We proberen kinderen hygiënische afspraken(zoals bijvoorbeeld hoesten in de arm of een hand voor de mond, handen wassen na neus snuiten en toiletbezoek) aan te leren en we gaan op een hygiënische manier om met zieke kinderen. Dit staat uitgebreid beschreven in ons protocol hygiëne en gezondheid.

– Bij Allergieën van kinderen die bij ons bekend zijn proberen de pm-ers zo zorgvuldig mogelijk te handelen. Op de groep zal duidelijk vermeld staan wat het kind niet mag nuttigen. Dit is besproken met ouders en staat op het aanmeldformulier. Er kan een risico zijn dat een kind ongezien toch iets binnen krijgt wat hij of zij niet mag nuttigen. We zorgen ervoor dat er met ouders gesproken wordt over hoe we dan kunnen handelen. Dit is terug te vinden in een map met bijzonderheden van de kinderen.

– Kinderen met een medische aandoening staan ook beschreven in deze map. We hebben een protocol medicatie waaraan we ons houden, bijvoorbeeld omtrent het toedienen van medicatie.

Genomen maatregelen zijn:
– We werken volgens het hygiëne, gezondheid en veiligheidsprotocol. We proberen zo goed mogelijk volgens deze werkwijze te werken.

– In de algemene voorwaarden staat hoe we omgaan met zieke kinderen en wanneer ze wel of niet gebracht kunnen worden.

– Besmettelijke Infectieziekten worden zo nodig gemeld bij GGD.

– Medicatie wordt toegediend volgens het protocol medicatie.

– Jaarlijks wordt het risicobeleid herzien, we lopen alle risico’s na en overleggen of wat we in ons beleid hebben staan afdoende is om alle risico’s in te perken of dat er aanpassingen of aanscherpingen nodig zijn in ons beleid. Wanneer er eerder geconstateerd wordt dat er risico’s met grote gevolgen voor gezondheid en veiligheid en het risico op grensoverschrijdend gedrag niet voldoende ingeperkt zijn, dan gaan we hier meteen een actie op uitzetten. Dit kan zijn dat het in de eerst volgende ouderraadvergadering besproken wordt, of het kan zijn dat we er meteen een overleg met collega’s voor inplannen en er direct beleid op maken. Dit hangt af van de ernst van het risico en de noodzaak van de aanpassing.

Omgang met kleine risico’s

Gezondheidsbeleid ten aanzien van de kleinere risico’s:

Wij willen bij Animatiehuis een zo veilig en gezond mogelijke opvang bieden. Hierbij willen we ongelukken of ziekte natuurlijk voorkomen door in Animatiehuis zo schoon en veilig mogelijk te werken. Maar teveel bescherming is voor de kinderen ook niet goed. Daarom beschermen we de kinderen tegen de grote risico’s die in het vorige hoofdstuk genoemd zijn. En leren wij de kinderen om te gaan met de kleine risico’s.

Dit doen wij door hele duidelijke afspraken te hanteren met kinderen. We vertellen ze de belangrijkste afspraken wanneer ze bij Animatiehuis komen en kinderen onderling helpen elkaar ook wanneer kinderen afspraken nog niet kennen. Onze afspraken zijn vooral gericht op het gebied van veilig spelen en omgaan met hygiëne. Bijvoorbeeld rennen, stoeien en gooien met speelgoed zijn absoluut niet toegestaan in Animatiehuis.

Daarnaast hebben we duidelijke hygiëne afspraken zoals bijvoorbeeld handen wassen voor eten, na toiletbezoek, na buiten spelen etc. Ook hebben we afspraken over hoesten. De kinderen worden er op gewezen dat ze tijdens het niezen of hoesten de hand voor de mond moeten houden, in hun elleboog of in een papieren zakdoek moeten hoesten of niezen. De kinderen wordt aangeleerd hun hoofd weg te draaien of het hoofd te buigen. Kinderen worden gestimuleerd om hun handen te wassen na het hoesten of niezen. De pedagogisch medewerkers dragen zorg voor een goede hoest hygiëne.

We knutselen veel bij Animatiehuis. Hierbij gebruiken we weleens materialen waarbij risico’s ontstaan. Daarom hebben we zeer duidelijke afspraken over bijvoorbeeld hoe kinderen met een schaar moeten lopen (scherpe kant in de hand) en aan tafel werken etc.


Thema’s uitgelicht

Grensoverschrijdend gedrag

Grensoverschrijdend gedrag door volwassenen of door kinderen kan een enorme impact hebben op het welbevinden van het getroffen kind. Onder grensoverschrijdend gedrag vallen zowel seksuele, fysieke als psychische grensoverschrijdingen.

Bij Animatiehuis wordt daarom ook veel aandacht besteed aan dit onderwerp om dit te voorkomen en wat we kunnen doen als het toch gebeurt.

• Tijdens overleg onder elkaar wordt regelmatig over het onderwerp gesproken om zo een open cultuur te creëren, waarbij medewerkers elkaar durven aan te spreken.

• De Meldcode Huishoudelijke geweld en kindermishandeling wordt nageleefd. Ook de meldcode wordt tijdens ingeplande overleggen met het team besproken zodat dit hele proces continu blijft en bij allerlei veranderingen up to date blijft bij iedereen die hier werkzaam is.

• In het pedagogisch beleidsplan hebben we opgenomen dat kinderen wordt geleerd hoe je met elkaar om kunt gaan, waarbij respect is voor normen en waarden. Zo weten kinderen wat wel en niet toelaatbaar is en wat gepast en ongepast gedrag is.

• Daarnaast leren we kinderen dat het belangrijk is dat ze het direct aangeven als zij bepaald gedrag ervaren dat niet wenselijk is. We helpen ze mondiger te maken op momenten dat dit nodig is.

• Wanneer er een bezoeker ongewenst gedrag vertoont of grof taalgebruik gebruikt in de BSO zullen wij de bezoeker vragen om het pand te verlaten. Wij zullen deze bezoeker wijzen op de aanwezigheid van kinderen en onze wens uitspreken de kinderen niet te willen confronteren met het gedrag en/of taalgebruik.

Op het moment dat hieraan geen gehoor wordt gegeven, zullen wij de kinderen bij deze persoon weghalen en in veiligheid brengen. Dit kan zijn, doordat ze naar een andere groep gaan, of even buiten gaan spelen. Op dit moment wordt ook door deze groepsleiding de politie gebeld.

De volgende maatregelen worden genomen om grensoverschrijdend gedrag te voorkomen:

• Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG verklaring) en staan ingeschreven bij het personenregister kinderopvang.

• Er zijn duidelijke afspraken hoe er gehandeld moet worden, als een kind een ander kind mishandelt.

• Medewerkers kennen de afspraken hoe er gehandeld moet worden als een kind een ander kind mishandelt.

• Er is een meldcode huiselijk geweld en protocol wat te doen bij kindermishandeling.

• Medewerkers kennen de meldcode en passen hem toe bij een vermoeden van kindermishandeling.

Vierogen principe

Omdat wij een BSO zijn is er bij ons geen sprake van een vier-ogenprincipe. Bij ons komt het wel eens voor dat een pedagogisch medewerker alleen op de groep staat. Er is dan een achterwachtregeling voor calamiteiten. We mogen alleen afsluiten.

Wanneer er twee groepen open zijn ( boven en beneden) dan staan deze twee groepen nauw met elkaar verbonden en kunnen ten alle tijden elkaars hulp inroepen, dit doen we telefonisch. Of we laten een ouder kind naar de andere groep gaan.

We laten altijd aan Korein en de schoonmakers weten dat wij afsluiten en het schoolgebouw verlaten en andersom hetzelfde.

Zelfstandig buiten spelen op het schoolplein

Onze kinderen mogen zelfstandig vanaf 7 jaar op het schoolplein spelen.
Hierbij vragen wij aan de ouders om eenmalig schriftelijk toestemming geven dat hun kind zelfstandig mag buitenspelen op het schoolplein. Het contract wordt met het betreffende kind besproken en ook door het kind en ouders ondertekend. Het contract wordt ontbonden wanneer een kind zich niet zelfstandig gedraagt op het schoolplein en dingen doet die niet horen of zich niet houdt aan de gemaakte afspraken.
De kinderen spelen buiten op het schoolplein van de basischool de Kameleon. Er is dan niet voortdurend toezicht bij het buitenspelen op het schoolplein.
Uiteraard loopt de pm-er regelmatig naar buiten om te kijken hoe het daar gaat.
Zo wordt voorkomen dat alle kinderen tegelijk binnen of buiten moeten zijn en leren de kinderen om zelf hun kleine conflictjes op te lossen en hulp te halen indien nodig en ontwikkelen de kinderen hun morele kompas. Daarnaast vinden ze het ook fijn om zonder leiding buiten te spelen en hun eigen fantasie op de loop te laten gaan!

Achterwachtregeling

Wanneer iemand alleen op de groep staat en er geen andere pedagogisch medewerker opgeroepen kan worden, dit gebeurt bijvoorbeeld wel eens in vakanties omdat er dan soms weinig kinderen zijn, dan hebben we altijd een achterwacht beschikbaar. Dit is bijvoorbeeld Shanti, Nevin, Amy of de man van Amy, deze personen kunnen vanuit hun/zijn werk of thuis binnen een kwartier te plaatse zijn. Wanneer iemand alleen op de groep staat wordt de achterwacht altijd ingezet. De achterwacht zorgt er dan voor dat deze altijd bereikbaar is en snel te plaatse kan zijn wanneer dat nodig is.

EHBO-regeling

Bij Animatiehuis doen wij er alles aan om te voorkomen dat een kind letsel oploopt als gevolg van een ongeluk(je). Toch is dit helaas niet geheel te voorkomen. Daarnaast kunnen zich andere calamiteiten voordoen, waardoor EHBO noodzakelijk is.

Om adequaat te kunnen handelen bij incidenten is het noodzakelijk dat er tijdens openingsuren bij Animatiehuis minimaal één volwassene aanwezig is met een geldig en geregistreerd certificaat voor kinder-EHBO. De medewerkers van Animatiehuis volgen allemaal een cursus die bijgehouden wordt, dus dan is er altijd iemand aanwezig met een geldig en geregistreerd certificaat. Mocht er een medewerker aangenomen worden die nog niet in het bezit is van een EHBO certificaat, wordt deze zo snel mogelijk ingeschreven om dit certificaat te behalen.

Beleidscyclus

Van doelen naar maatregelen en acties en het bijstellen van beleid. Het doorlopen van deze beleidscyclus duurt gemiddeld een jaar.

Een beleidscyclus bestaat uit vier fasen:

Fase 1: Is een fase waarin voorbereidingen worden gedaan om de risico-inventarisatie te kunnen uitvoeren. Bijvoorbeeld het nalopen van de eventuele ongelukjes die gebeurd zijn dit jaar.

Fase 2: In de tweede fase wordt er aan de slag gegaan met de risico-inventarisatie. In deze fase gaan we actief met medewerkers in gesprek over de te behandelen thema’s, zodat een overzicht ontstaat van aandachtspunten die voor verbetering vatbaar zijn.

Fase 3: In de derde fase wordt opgesteld, hoe deze verbeterpunten het beste aangepakt kunnen worden, in de vorm van een plan van aanpak.

Fase 4: De vierde fase is de laatste fase om te evalueren of de aanpassingen hebben geleid tot verbetering.

Plan van aanpak

Welke maatregelen worden genomen?
Maatregelen die we nemen zijn jaarijks de protocollen doornemen en aanpasen indien nodig. En er worden eventueel nieuwe protocollen geschreven wanneer dit nodig is en er zich bepaalde situaties voor doen hiervoor.

Wat te doen per 1 januari 2021:

  • Protocollen nakijken en op de twee groepen plaatsen
  • Beleid nakijken en aanpassen

Hoe worden maatregelen geëvalueerd?

Om te bepalen of de genomen acties en maatregelen ertoe hebben geleid dat er een veiligere en gezondere opvang kan worden geboden, evalueren we elk kwartaal de genomen maatregelen en/of de ondernomen acties tijdens de ouderraadsvergaderingen. Indien een maatregel of actie een positief effect heeft gehad, wordt het veiligheids- en gezondheidsbeleid hierop aangepast.

Het huidige beleidsplan veiligheid en gezondheid is geschreven aan de hand van de laatst gehouden risico-monitor en hierbij is rekening gehouden met de maatregelen die bij deze risicomonitor nog genomen moesten worden en/of waar aandachtspunten lagen. Het schrijven van het nieuwe beleidsplan heeft er gelijk voor gezorgd dat het beleidsplan up-to-date is en daarnaast alle medewerkers zich weer bewust zijn van de risico’s bij Animatiehuis.

Evaluatie van de maatregelen

De maatregelen die genomen zullen worden indien deze nodig zijn, worden besproken in de ouderraadsvergaderingen en teamoverleggen. Deze zullen als agendapunt voorbij komen en we zullen evalueren hoe de voortgang is en of de maatregelen gerealiseerd zijn. Zo niet dan zal er afgesproken worden hoe de maatregelen alsnog gerealiseerd kunnen worden.

Aanpassingen:

Evaluatie vorige maatregelen 07-06-2019
We hebben alle protocollen opnieuw nagelopen en aangepast. Deze komen voortaan op de website te staan zodat ze voor iedereen inzichtelijk zijn.

Ook het ontruimingsplan is aangepast, we hadden vorig jaar geconstateerd dat er nog niet in stond wie de brandweer op zou wachten.

We kunnen dus constateren dat de maatregelen gerealiseerd zijn.
Het halfjaarlijks bijhouden van de veraderingen omtrent regels van de GGD blijft een aandachtspunt. Hier moeten we allert op blijven.

Op 1 januari zijn allen protocollen aangepast op één locatie maar wel op twee aparte groepen gesplitst. En is er een nieuwe risico-inventarisatie gemaakt vor beide groepen.

Communicatie intern en extern

We vinden het belangrijk dat medewerkers zich betrokken voelen bij het veiligheids- en gezondheidsbeleid. Wanneer het beleidsplan voor veiligheid en gezondheid wordt opgesteld of bijgesteld, spelen zij dan ook allen een actieve rol hierin. Wanneer een nieuwe medewerker op de locatie komt werken zorgen we voor een uitgebreide introductie in het veiligheids- en gezondheidsbeleid, met indien nodig eventuele extra instructies. Zodanig dat deze persoon in staat is tot het nemen van maatregelen wanneer dit aan de orde is.

Tijdens overleg onder teamgenoten is het bespreken van mogelijke veiligheids- en gezondheidsrisico’s vaak een onderwerp. Zo wordt het mogelijk zaken bespreekbaar te maken en eventueel direct bij te stellen. Medewerkers worden hierdoor vertrouwd met het geven van feedback aan elkaar.

Ouders krijgen na iedere ouderraadsvergadering een nieuwsbrief waarin belangrijke zaken worden mee gedeeld. Door middel van deze nieuwsbrief worden de ouders op de hoogte gehouden van de lopende activiteiten en veranderingen. Wanneer er vragen zijn van ouders worden deze zo snel mogelijk beantwoord. Wanneer deze vraag voor meerdere ouders interessant is, wordt deze ook in de nieuwsbrief opgenomen.

Bijgewerkt door Amy Yalcin op 18 januari 2021