Ontruimingsplan locatie 135

Inleiding:

Dit ontruimingsplan is gemaakt voor BSO Animatiehuis met de groepen de Draken en de eigenWijzen. Deze is gesitueerd binnen de school de Kameleon op de Bennekelstraat 135. Animatiehuis is een BSO waar maximaal 40 kinderen tussen de 4 en 12 jaar opgevangen worden. Op de eerste verdieping zitten beide groepen namelijk; de Draken; daar zitten de kinderen vanaf 4-7 en op de groep de eigenWijzen; kinderen met de leeftijd 7-12 jaar.

Als er calamiteiten zijn moeten deze kinderen snel en veilig naar buiten begeleid kunnen worden. Om dit soepel te laten verlopen hebben wij dit ontruimingsplan geschreven. Een samenvatting van dit plan zal op een centrale plaats in de ruimte gehangen worden en werknemers en vrijwilligers worden op de hoogte gebracht van dit ontruimingsplan. Daarnaast zullen we minimaal jaarlijks een ontruimingsoefening doen, zodat we in de praktijk kunnen checken of het plan goed werkt en iedereen veilig naar buiten wordt begeleid.

Gebouw, installatie en organisatiegegevens

Animatiehuis is een BSO waar maximaal 40 kinderen tussen de 4 en 12 jaar opgevangen worden. Deze zijn verdeeld over twee groepen nl; de Draken met kinderen in de leeftijd van 4-7 jaar en op de groep de eigenWijzen zitten de knderen in de leeftijd 7-12 jaar. Beide op de eerste etage. Hierbij zijn 1 of 2 pedagogisch medewerkers aanwezig, wat afhangt van het aantal aanwezige kinderen en eventueel stagiaires/ vrijwilliger(s).

Bij ophaalmomenten hebben we soms bijeenkomsten waar ook ouders aanwezig zijn. Animatiehuis bestaat uit 1 bouwlaag. Er zijn geen technische installaties in het gebouw die met de ontruiming te maken hebben waar wij rekening mee hoeven te houden. Dit gebeurd door de concierge van school en deskundige op dit gebied. Binnen de school is er een BMI aanwezig.

Er zijn altijd 2 bedrijfshulpverleners aanwezig in het gebouw. Deze leidden per groep de ontruiming. De bedrijfshulpverleners zijn aanwezig in het gebouw en kunnen dus bij calamiteiten direct ingrijpen. Het gebouw is groot maar wij zijn alleen verantwoordelijk voor de ontruiming van de BSO groepen, Dit gaat om 2 lokalen; deDraken en de eigenWijzen, welke naast elkaar gevestigd zijn. Als de BHVer bij het buitenspeelterrein is, zal deze altijd een mobiele telefoon bij zich hebben waarop de BHV’er te bereiken is bij calamiteiten in het gebouw.

Alarmeringsprocedure intern en extern

Interne alarmering:

De BHVer wordt op de hoogte gebracht van de gaande calamiteit. Deze neemt de leiding op de groep en vertelt wat de verdere stappen zijn en stelt indien nodig de andere groep op de hoogte van de calamiteit. Er zal iemand binnen de school aanwezig zijn in verband met het opvangen van de brandweer. En is de school gesloten gaat de hoofd BHV-er die voor die dag is aangewezen naar de brandweer toe.

De BHV’er die op de BSO-groep aanwezig is, zal de kinderen bij elkaar roepen, tellen of alle kinderen er zijn, eventuele opdrachten geven aan vrijwilligers of pedagogisch begeleiders over wat ze kunnen doen: externe hulpdiensten bellen als deze nog niet zijn gealarmeerd door de BMI, vast met de kinderen naar de verzamelplaats lopen, of even bij de kinderen blijven als de BHV’er nog andere kinderen bij elkaar moet verzamelen.De kinderen worden gerust gesteld en paniek moet worden voorkomen door duidelijk af te spreken wie wat doet, de kinderen pakken elkaar bij de hand en gaan in een rij bij de deur staan.

Externe alarmering:

De BHV’er geeft opdracht aan een vrijwilliger of pedagogisch medewerker om de externe hulplijn te bellen. Deze vermeldt wie er belt, het adres van het Animatiehuis en wat er is gebeurd, hoeveel betrokkenen/ slachtoffers.

Bij alarmering van de BMI vervult de BHV’er op de groep zijn taken. En begit de bhv-ermet het evacueren van de kinderen.

Bij overheidsalarm wordt niet ontruimd, maar worden ramen en deuren gesloten, wordt de radio op lokale zender aangezet. De hoofd BHV’er coordineert ook in dit geval de benodigde acties en voorkomt ongewenste uittocht van mensen uit het gebouw.

Stroomschema alarmering:

Calamiteit

Alarmering BHV’er via de BMI of anders

Alarmering BHV op andere groep

Ontruiming onder leiding van bhv-er

Naar de gezamelijke verzamelplaats toe.

Wijze van ontruiming en ontruimingsorganisatie

De BHV’er leidt de ontruiming. Alle kinderen worden rustig naar de uitgang geleidt, waar ze hand in hand opgesteld worden bij de deur. Er is een lijst waarop het aantal aanwezige kinderen staat. De BHV’er controleert of alle kinderen bij de deur staan. Als er kinderen ontbreken loopt een vrijwilliger of pedagogisch medewerker in opdracht van de BHV’er, vast rustig met de kinderen naar de verzamelplaats, bij de speeltuin van de naastgelegen school. De BHV’er gaat de ontbrekende kinderen zoeken en komt dan met deze kinderen naar de verzamelplaats. De kinderen worden de gehele tijd gerust gesteld en er wordt rustig gehandeld, om geen paniek te veroorzaken.

Als er ook ouders aanwezig zijn moeten deze ook gerust gesteld worden en wordt iedereen meteen naar buiten geleidt. Buiten wordt geteld of alle kinderen buiten zijn. De BHV’er gaat als laatste naar buiten nadat deze het lokaal heeft gecontroleerd wanneer hier nog mogelijkheid toe is.

Wat te doen bij brand- of ontruimingsalarm door pedagogisch medewerkers en overige medewerkers?

Wat te doen bij het ontdekken van brand?
Wanneer een brand ontdekt wordt voordat het door het alarmsysteem is opgemerkt, meteen een mede bhv-er waarschuwen en rustig de kinderen bij de deur verzamelen en wachten op verdere instructies.

Wat te doen bij een ontruimingsalarm?
Bij ontruimingsalarm eerst de BHV’er van de andere groep bellen, daarna rustig alle kinderen naar de deur verzamelen, ze opstellen in een rij, laat ze elkaar een hand geven en wacht op instructies van de hoofd BHV’er.

Als de BHV’er opdracht geeft 112 te bellen meld je:

Wie je bent.

Waar de calamiteit is (bennekelstraat 135 te Eindhoven)

Wat er is gebeurd en hoeveel betrokkenen er zijn.

Taken bedrijfshulpverlening:

 • De bedrijfshulpverlener komt ter plaatse van de calamiteit, blijft rustig, stelt gerust en neemt de leiding.
 • De BHV’er gaat na wat er aan de hand is en of de brand te blussen is met een handblusser.

 • De BHV’er geeft opdracht tot externe melding van het noodnummer 112 aan een medewerker, wanneer de BMI niet is aangeslagen.

 • De BHV’er geeft opdracht tot het verzamelen van alle kinderen bij de deur.

 • De BHV’er zorgt dagelijks voor een aanwezigheidslijst en controleert of alle kinderen bij de deur staan.

 • De BHV’er geeft opdracht tot verplaatsen naar buiten, naar de afgesproken verzamelplaats (de speeltuin bij naastgelegen school).

 • De BHV’er verzamelt eventueel missende kinderen.

 • De BHV’er vertrekt als laatste uit het lokaal, wanneer iedereen het gebouw verlaten heeft.

Taken eigenaar:


De eigenaar bepaald wie bedrijfshulpverlener is, doordat voor elke werkdag af te spreken is duidelijk wie deze functie heeft.

De eigenaar zorgt voor een aanwezigheidslijst waar dagelijks opstaat welke kinderen er zijn, met telefoonnummers erbij. Deze wordt steeds bijgewerkt wanneer er wijzigigen zijn. Dit formulier ligt op een centrale plaats.

De verantwoordelijkheid van een calamiteit en de uitvoering van het ontruimingsplan ligt altijd bij de eigenaar. Wanneer deze zelf aanwezig zijn, vervult een van hun ook altijd zelf de bedrijfshulpverleningsrol. Anders wordt er een andere BHV’er aangewezen.

12. Verklaringen van symbolen

Hier worden alle symbolen verklaard die in het plan en de plattegronden worden gebruikt.

 = Vluchtrichting

 = Nooduitgang

 = Sproeischuim blusser

De ontruimingsoefening

 • Bespreek de ontruimingsprocedure met het voltallige personeel (o.a. alle pedagogisch medewerkers)
 • Geef iedereen een kopie van de ontruimingsprocedure.
 • Organiseer een praktijkoefening voor het personeel (de pedagogisch medewerkers) en de kinderen (dit kan ook eerst met poppen worden geoefend).

Dit kan in de volgende drie fasen:

 • Datum en tijdstip ruim van tevoren aangekondigd
 • Wel de datum maar niet het tijdstip aangekondigd
 • Oefening geheel onaangekondigd.

Houd er rekening mee dat personen in een panieksituatie heel anders kunnen reageren. Evalueer elke oefening met behulp van het evaluatieformulier (logboek ontruimingsplan en oefening) en pas zo nodig de procedure aan.

Tip: zorg dat alle helpers, schoonmaaksters en eventueel ouders ook weten hoe ze moeten handelen in geval van nood. Zij kunnen geïnformeerd worden via de nieuwsbrief.

Verzamelplaats en opvangplaats

Bij een ontruiming van de BSO worden alle kinderen door de pedagogisch medewerkers en eventueel door ander personeel naar de verzamelplaats gebracht. Het is belangrijk dat elke groepsleid(st)er zijn/haar presentielijst van de betreffende groep meeneemt naar de verzamelplaats. Op deze plaats word gecheckt of alle medewerkers en alle kinderen uit het pand zijn. Ofwel: of iedereen in veiligheid is gebracht.

Het is dan ook van essentieel belang iedere dag de presentielijst bij te houden en deze in geval van een ontruiming mee naar buiten te nemen.

De verzamelplaats is ons buitenspeelterrein, de speeltuin bij school de Kameleon. Het personeel (de pedagogisch medewerkers) moeten allemaal op de hoogte zijn van deze plaats. Wanneer de BSO na een ontruiming voor langere tijd niet mag worden betreden of wanneer de weersomstandigheden zeer slecht zijn, kunnen we verplaatsen naar het cafe/eettentje van de Turkse buurman op de hoek bij de Bennekelstraat. Daar is het warm en kunnen we de kinderen wat drinken geven en kalmeren.

De laatste wijzigingen in dit plan zijn doorgevoerd op 22-02-2024.